PRIVACYVERKLARING MEROADO FINANCIAL

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van de werknemers, investeerders en geldnemers van Meroado Financial. Meroado Financial verwerkt uw persoonsgegevens slechts voor zover noodzakelijk en ten allen tijde conform de daarvoor geldende privacywetgeving.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Meroado Financial verwerkt voor een goede uitvoering van haar dienstverlening aan u de daarvoor benodigde, relevante, (persoons)gegevens. Zij zal deze persoonsgegevens niet anders of voor meerdere doelen verwerken dan waarvoor de persoonsgegevens aan haar zijn toevertrouwd.

DOELEN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden door Meroado Financial verwerkt om:
Te kunnen voldoen aan verzoeken van geldnemers in verband met de aanvraag voor een zakelijke lening of een zakelijke hypotheek;
Te kunnen voldoen aan verzoeken van investeerders in verband met de interesse in het doen van een investering voor ondernemers omtrent een zakelijke lening of een zakelijke hypotheek;
Te kunnen voldoen aan het maken van de match tussen ondernemer en investeerder om zo de aanvraag tot uitvoer te brengen.

De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij het delen van de persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van uw verzoek c.q. opdracht, er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Meroado Financial of indien u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend.

Bovendien slaat Meroado Financial uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer u een aanvraag indient bij Meroado Financial vragen wij u onderaan de pagina ook om toestemming te geven omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens. Meroado Financial gaat er daarom vanuit dat wanneer er een aanvraag binnenkomt op welke wijze dan ook, u akkoord gaat met de privacyverklaring en het gebruik van uw persoonsgegevens om tot een goede, adequate afhandeling van uw aanvraag te komen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

BEWAARTERMIJNEN
Bij Meroado Financial worden persoonsgegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is verschillend per onderdeel. U kunt over specifieke onderdelen informatie inwinnen bij Meroado Financial.

RECHTEN ALS BETROKKENE
Meroado Financial zorgt ook voor een goede afwikkeling van verzoeken omtrent uw persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving kunt u de volgende verzoeken indienen:
Inzage van uw persoonsgegevens;
Correctie van uw persoonsgegevens;
Verwijdering van uw persoonsgegevens.

Binnen 4 weken nadat u een verzoek tot een van de hiervoor genoemde rechten van betrokkenen heeft ingediend bij Meroado Financial zal Meroado Financial reageren op het verzoek. Verzoeken kunnen worden gezonden naar mail@meroadofinancial.com

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Met uw toestemming plaatst Meroado Financial daarnaast ook tracking cookies op uw apparatuur, welke kunnen worden opgevraagd zodra u onze website bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u is.

Tot slot, wordt via de website van Meroado Financial een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Meroado Financial gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Meroado Financial heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar een door Google opgeslagen op server in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan de bescherming van persoonsgegevens in de EER.

KLACHTENREGELING
Alhoewel Meroado Financial uiterst zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheid contact met ons opnemen: mail@meroadofinancial.com

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Meroado Financial behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Leidend zal in dat geval zijn de op dat moment op onze website geplaatste privacyverklaring.

SOEST, JULI 2019
Meroado Financial
Bankvrij Zakelijk Financieren